Κριτήρια αξιολόγησης

 20 + 20 κριτήρια αξιολόγησης Αρχαίων Ελληνικών (για το αδίδακτο και το διδαγμένο κείμενο) σύμφωνα με το νέο σύστημα του Υπουργείου Παιδείας (Σεπτέμβριος 2018).

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ - ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ - ΣΥΝΕΠΕΙΑ - ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΜΕΘΟΔΙΚΟΤΗΤΑ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ