Επιπλέον Παροχές

  • Γραπτές ενημερώσεις για την πορεία των μαθητών
  • Μηδενική εγγραφή
  • Δωρεάν διαγωνίσματα
  • Δωρεάν συμπλήρωση μηχανογραφικού
  • Επαγγελματικός προσανατολισμός (πλήρες Ariston test μόνο με 80€)
  • Σύγχρονες εγκαταστάσεις με αναπαυτικά καθίσματα γραφείου και τράπεζες συμβουλίου

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ - ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ - ΣΥΝΕΠΕΙΑ - ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΜΕΘΟΔΙΚΟΤΗΤΑ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ