Προγραμματισμός και Χρονοδιαγράμματα

Κάθε εβδομάδα, σε κάθε μάθημα διδάσκουμε συγκεκριμένη ενότητα και η απόκλιση από τα χρονοδιαγράμματα δεν μπορεί να είναι παρά ελάχιστη. Από τον Σεπτέμβριο έως τον Δεκέμβριο ολοκληρώνεται το 80% της ύλης. Επίσης τα τμήματα μεταξύ τους συμβαδίζουν στην ύλη, ανεξάρτητα από το επίπεδό τους.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ - ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ - ΣΥΝΕΠΕΙΑ - ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΜΕΘΟΔΙΚΟΤΗΤΑ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ